Махмутова Алия Ертаевна – аға инспектор

Архив өз жұмысында архив ісі бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, архив жұмысын реттейтін ережелер мен басқа да нормативтік-әдістемелік құжаттарды басшылыққа алады. 

Архив құжаттарының хронологиялық шекарасы 1998 жылдан бастап, осы уақытқа дейінгі аралық болып табылады.  

 

                                                                                                                                                                                                                                              ЕРЕЖЕ